• શું હવે વીમા એજન્ટોની ચાલાકી નહીં ચાલે?

  1 જાન્યુઆરી, 2024થી સુધારેલી કસ્ટમર ઈન્ફર્મેશન શીટ (CIS)ને કારણે વીમાધારકને વીમા સંબંધિત તમામ માહિતી અને વિગત સરળ શબ્દોમાં મળશે.

 • આ આરોગ્ય વીમાથી બચશે વધારાના ખર્ચા

  મોટા ભાગના લોકો માત્ર સર્જરી કે કોઈ મોટી બીમારીનું કવર મળે તેવો હેલ્થ ઈન્સ્યૉરન્સ ખરીદે છે. જો તમારે વારંવાર OPD ખર્ચ કરવો પડતો હોય તો તમારે તેનું કવર પણ સામેલ થઈ જાય તેવો વીમો લેવો જોઈએ.

 • આ આરોગ્ય વીમાથી બચશે વધારાના ખર્ચા

  મોટા ભાગના લોકો માત્ર સર્જરી કે કોઈ મોટી બીમારીનું કવર મળે તેવો હેલ્થ ઈન્સ્યૉરન્સ ખરીદે છે. જો તમારે વારંવાર OPD ખર્ચ કરવો પડતો હોય તો તમારે તેનું કવર પણ સામેલ થઈ જાય તેવો વીમો લેવો જોઈએ. આજના વીડિયોમાં OPD કવર ધરાવતા વીમા વિશે વાત કરીશું...

 • આ આરોગ્ય વીમાથી બચશે વધારાના ખર્ચા

  મોટા ભાગના લોકો માત્ર સર્જરી કે મોટી બીમારીનું કવર મળે તેવો હેલ્થ ઈન્સ્યૉરન્સ ખરીદે છે. જો તમારે વારંવાર OPD ખર્ચ કરવો પડતો હોય તો તેનું કવર પણ સામેલ થઈ જાય તેવો વીમો લેવો જોઈએ.

 • ઈનકમ ટેક્સની નોટિસ આવે તો શું કરવું?

  નાણામંત્રીએ તાજેતરમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સરકારે 1 લાખથી વધુ નોટિસ મોકલી છે... આ નોટિસ એવા કરદાતાઓને મળી છે,, જેમણે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઈલ કર્યું નથી... અથવા રિટર્નમાં ઓછી આવક દર્શાવી છે.. જો તમને પણ જાણે- અજાણ્યે થયેલી કોઈ ભૂલના કારણે ઈનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી નોટિસ મોકલવામાં આવી છે તો જાણો કઈ નોટિસ કયા કારણથી આવે છે? અને જો આવી કોઈ નોટિસ આવે તો તમારે શું કરવું ?

 • ઈનકમ ટેક્સની નોટિસ આવે તો શું કરવું?

  નાણામંત્રીએ તાજેતરમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સરકારે 1 લાખથી વધુ નોટિસ મોકલી છે... આ નોટિસ એવા કરદાતાઓને મળી છે,, જેમણે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઈલ કર્યું નથી... અથવા રિટર્નમાં ઓછી આવક દર્શાવી છે.. જો તમને પણ જાણે- અજાણ્યે થયેલી કોઈ ભૂલના કારણે ઈનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી નોટિસ મોકલવામાં આવી છે તો જાણો કઈ નોટિસ કયા કારણથી આવે છે? અને જો આવી કોઈ નોટિસ આવે તો તમારે શું કરવું ?

 • ઈનકમ ટેક્સની નોટિસ આવે તો શું કરવું?

  નાણામંત્રીએ તાજેતરમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સરકારે 1 લાખથી વધુ નોટિસ મોકલી છે... આ નોટિસ એવા કરદાતાઓને મળી છે,, જેમણે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઈલ કર્યું નથી... અથવા રિટર્નમાં ઓછી આવક દર્શાવી છે.. જો તમને પણ જાણે- અજાણ્યે થયેલી કોઈ ભૂલના કારણે ઈનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી નોટિસ મોકલવામાં આવી છે તો જાણો કઈ નોટિસ કયા કારણથી આવે છે? અને જો આવી કોઈ નોટિસ આવે તો તમારે શું કરવું ?

 • 1 કરોડનો ટર્મ પ્લાન કેટલો જરૂરી?

  વીમા કવર વ્યક્તિની વાર્ષિક આવક, જવાબદારીઓ અને ભાવિ નાણાકીય લક્ષ્યાંકો પર આધાર રાખે છે.. દરેકને એક કરોડ રુપિયાનું કવર આપનારા ટર્મ પ્લાનની જરુર નથી હોતી. તમારા માટે કેટલું કવર યોગ્ય રહેશે? જાણવા જુઓ આ રિપોર્ટ..

 • 1 કરોડનો ટર્મ પ્લાન કેટલો જરૂરી?

  વીમા કવર વ્યક્તિની વાર્ષિક આવક, જવાબદારીઓ અને ભાવિ નાણાકીય લક્ષ્યાંકો પર આધાર રાખે છે.. દરેકને એક કરોડ રુપિયાનું કવર આપનારા ટર્મ પ્લાનની જરુર નથી હોતી. તમારા માટે કેટલું કવર યોગ્ય રહેશે? જાણવા જુઓ આ રિપોર્ટ..

 • 1 કરોડનો ટર્મ પ્લાન કેટલો જરૂરી?

  વીમા કવર વ્યક્તિની વાર્ષિક આવક, જવાબદારીઓ અને ભાવિ નાણાકીય લક્ષ્યાંકો પર આધાર રાખે છે.. દરેકને એક કરોડ રુપિયાનું કવર આપનારા ટર્મ પ્લાનની જરુર નથી હોતી. તમારા માટે કેટલું કવર યોગ્ય રહેશે? જાણવા જુઓ આ રિપોર્ટ..