• આ છે ફાયદાકારક કાર્ડ

  કો-બ્રાન્ડેડ ક્રેડિટ કાર્ડ કાર્ડ કંપની અને બિઝનેસ બંને સાથે મળીને બહાર પાડે છે. કાર્ડ કંપનીઓ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ, ટ્રાવેલ સાઇટ્સ, ફ્યુઅલ કંપનીઓ, હોટેલ્સ, ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી એપ્સ વગેરે સાથે ભાગીદારીમાં આવા કાર્ડ બહાર પાડે છે.

 • આ છે ફાયદાકારક કાર્ડ

  કો-બ્રાન્ડેડ ક્રેડિટ કાર્ડ કાર્ડ કંપની અને બિઝનેસ બંને સાથે મળીને બહાર પાડે છે. કાર્ડ કંપનીઓ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ, ટ્રાવેલ સાઇટ્સ, ફ્યુઅલ કંપનીઓ, હોટેલ્સ, ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી એપ્સ વગેરે સાથે ભાગીદારીમાં આવા કાર્ડ બહાર પાડે છે.

 • આ છે ફાયદાકારક કાર્ડ

  કો-બ્રાન્ડેડ ક્રેડિટ કાર્ડ કાર્ડ કંપની અને બિઝનેસ બંને સાથે મળીને બહાર પાડે છે. કાર્ડ કંપનીઓ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ, ટ્રાવેલ સાઇટ્સ, ફ્યુઅલ કંપનીઓ, હોટેલ્સ, ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી એપ્સ વગેરે સાથે ભાગીદારીમાં આવા કાર્ડ બહાર પાડે છે.

 • ન કરતા આ કામ!

  તમે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડથી બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો પરંતુ તેના ફાયદા અને નુકસાન બંને છે. તમે ડાયરેક્ટ કે નેટ બેંકિંગ દ્વારા પણ પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો..જાણીશું આ વીડિયોમાં

 • ન કરતા આ કામ!

  તમે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડથી બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો પરંતુ તેના ફાયદા અને નુકસાન બંને છે. તમે ડાયરેક્ટ કે નેટ બેંકિંગ દ્વારા પણ પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો..જાણીશું આ વીડિયોમાં

 • ન કરતા આ કામ!

  તમે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડથી બેંક ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો પરંતુ તેના ફાયદા અને નુકસાન બંને છે. તમે ડાયરેક્ટ કે નેટ બેંકિંગ દ્વારા પણ પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો..જાણીશું આ વીડિયોમાં

 • જાણવું જરૂરી છે

  એવા ઘણા લોકો છે જેઓ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ તો કરે છે પરંતુ તેમને સ્ટેટમેન્ટ વાંચતા નથી આવડતું અથવા તો એમ કહીએ કે સ્ટેટમેન્ટ સમજાતું નથી. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય, તો ચાલો આ વીડિયોમાં સમજીએ કે ક્રેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટમાં શું લખેલું હોય છે અને તેનો અર્થ શું છે-

 • જાણવું જરૂરી છે

  એવા ઘણા લોકો છે જેઓ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ તો કરે છે પરંતુ તેમને સ્ટેટમેન્ટ વાંચતા નથી આવડતું અથવા તો એમ કહીએ કે સ્ટેટમેન્ટ સમજાતું નથી. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય, તો ચાલો આ વીડિયોમાં સમજીએ કે ક્રેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટમાં શું લખેલું હોય છે અને તેનો અર્થ શું છે-

 • જાણવું જરૂરી છે

  એવા ઘણા લોકો છે જેઓ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ તો કરે છે પરંતુ તેમને સ્ટેટમેન્ટ વાંચતા નથી આવડતું અથવા તો એમ કહીએ કે સ્ટેટમેન્ટ સમજાતું નથી. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય, તો ચાલો આ વીડિયોમાં સમજીએ કે ક્રેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટમાં શું લખેલું હોય છે અને તેનો અર્થ શું છે-

 • ક્રેડિટ કાર્ડના બિલને હપ્તેથી ચૂકવો

  ક્રેડિટ કાર્ડના બિલની રકમને ઇએમઆઇથી પણ ચૂકવી શકાય છે. જેમાં ગ્રાહક બિલ ચુકવવાના સમયગાળાને પસંદ કરી શકે છે. પરંતુ એવુ નથી કે EMIના વિકલ્પમાં માત્ર ફાયદો જ મળશે. આ ઓપ્શન મોંઘો પણ છે.