• બે ફૉર્મ-16 સાથે કેવી રીતે ભરવું ITR?

    રિટર્ન ભરતી વખતે ઘણા વોકો ભૂલ એ કરે છે કે વર્તમાન એટલે કે નવી કંપની તરફથી જે ફૉર્મ-16 મળ્યું હોય તેના આધારે રિટર્નમાં ઈનકમ બતાવી દે છે. જેના લીધા થોડા સમય પછી ડિફેક્ટિવ રિટર્નની નોટિસ આવી જાય છે. આ નોટિસથી બચવા કઈ બાબતોનું રાખશો ધ્યાન? જુઓ આ રીપોર્ટ…

  • બે ફૉર્મ-16 સાથે કેવી રીતે ભરવું ITR?

    રિટર્ન ભરતી વખતે ઘણા વોકો ભૂલ એ કરે છે કે વર્તમાન એટલે કે નવી કંપની તરફથી જે ફૉર્મ-16 મળ્યું હોય તેના આધારે રિટર્નમાં ઈનકમ બતાવી દે છે. જેના લીધા થોડા સમય પછી ડિફેક્ટિવ રિટર્નની નોટિસ આવી જાય છે. આ નોટિસથી બચવા કઈ બાબતોનું રાખશો ધ્યાન? જુઓ આ રીપોર્ટ…

  • બે ફૉર્મ-16 સાથે કેવી રીતે ભરવું ITR?

    રિટર્ન ભરતી વખતે ઘણા વોકો ભૂલ એ કરે છે કે વર્તમાન એટલે કે નવી કંપની તરફથી જે ફૉર્મ-16 મળ્યું હોય તેના આધારે રિટર્નમાં ઈનકમ બતાવી દે છે. જેના લીધા થોડા સમય પછી ડિફેક્ટિવ રિટર્નની નોટિસ આવી જાય છે. આ નોટિસથી બચવા કઈ બાબતોનું રાખશો ધ્યાન? જુઓ આ રીપોર્ટ…