• રોકાણની શરતો જાણવી કેટલી જરૂરી?

  MFમાં રોકાણ કરતા પહેલા જે દસ્તાવેજો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે તેને ઑફર ડૉક્યુમેન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે... સ્કીમ ઈન્ફૉર્મેશન ડૉક્યુમેન્ટ (SID), સ્ટેટમેન્ટ ઑફ એડિશનલ ઈન્ફૉર્મેશન (SAI) અને કી ઈન્ફૉર્મેશન મેમોરેન્ડમ (KIM) મળીને ઑફર ડૉક્યુમેન્ટ્સ બને છે. … જ્યારે પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની તેની સ્કીમ લૉન્ચ કરે છે, ત્યારે તે ઑફર ડૉક્યુમેન્ટ એટલે કે સ્કીમને લગતા દસ્તાવેજો જાહેર કરે છે.

 • રોકાણની શરતો જાણવી કેટલી જરૂરી?

  MFમાં રોકાણ કરતા પહેલા જે દસ્તાવેજો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે તેને ઑફર ડૉક્યુમેન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે... સ્કીમ ઈન્ફૉર્મેશન ડૉક્યુમેન્ટ (SID), સ્ટેટમેન્ટ ઑફ એડિશનલ ઈન્ફૉર્મેશન (SAI) અને કી ઈન્ફૉર્મેશન મેમોરેન્ડમ (KIM) મળીને ઑફર ડૉક્યુમેન્ટ્સ બને છે. … જ્યારે પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની તેની સ્કીમ લૉન્ચ કરે છે, ત્યારે તે ઑફર ડૉક્યુમેન્ટ એટલે કે સ્કીમને લગતા દસ્તાવેજો જાહેર કરે છે.

 • રોકાણની શરતો જાણવી કેટલી જરૂરી?

  MFમાં રોકાણ કરતા પહેલા જે દસ્તાવેજો વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે તેને ઑફર ડૉક્યુમેન્ટ્સ કહેવામાં આવે છે... સ્કીમ ઈન્ફૉર્મેશન ડૉક્યુમેન્ટ (SID), સ્ટેટમેન્ટ ઑફ એડિશનલ ઈન્ફૉર્મેશન (SAI) અને કી ઈન્ફૉર્મેશન મેમોરેન્ડમ (KIM) મળીને ઑફર ડૉક્યુમેન્ટ્સ બને છે. … જ્યારે પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની તેની સ્કીમ લૉન્ચ કરે છે, ત્યારે તે ઑફર ડૉક્યુમેન્ટ એટલે કે સ્કીમને લગતા દસ્તાવેજો જાહેર કરે છે.

 • તમારે નામ કે અટક બદલવી છે?

  મોટાભાગે લોકો એવું વિચારે છે કે એફિડેવિટ (affidavit) કરીને અને બે સમાચારપત્રો (News Paper)માં માહિતી પ્રસિદ્ધ કરીને જ નામ બદલી શકાય છે. કાયદાકીય રીતે આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા નથી. જો તમારા નામમાં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય તો આવા સુધારા માટે કોર્ટમાંથી એફિડેવિટ કરાવવાથી અને તેને બે સમાચારપત્રોમાં પ્રકાશિત કરાવવાથી કામ ચાલી જશે... પરંતુ સરકારી વિભાગોમાં નામ કે સરનેમ બદલવા (name change) માટે ગેઝેટ નોટિફિકેશન (gazette notification) જરૂરી છે.

 • તમારે નામ કે અટક બદલવી છે?

  મોટાભાગે લોકો એવું વિચારે છે કે એફિડેવિટ (affidavit) કરીને અને બે સમાચારપત્રો (News Paper)માં માહિતી પ્રસિદ્ધ કરીને જ નામ બદલી શકાય છે. કાયદાકીય રીતે આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા નથી. જો તમારા નામમાં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય તો આવા સુધારા માટે કોર્ટમાંથી એફિડેવિટ કરાવવાથી અને તેને બે સમાચારપત્રોમાં પ્રકાશિત કરાવવાથી કામ ચાલી જશે... પરંતુ સરકારી વિભાગોમાં નામ કે સરનેમ બદલવા (name change) માટે ગેઝેટ નોટિફિકેશન (gazette notification) જરૂરી છે.

 • તમારે નામ કે અટક બદલવી છે?

  મોટાભાગે લોકો એવું વિચારે છે કે એફિડેવિટ (affidavit) કરીને અને બે સમાચારપત્રો (News Paper)માં માહિતી પ્રસિદ્ધ કરીને જ નામ બદલી શકાય છે. કાયદાકીય રીતે આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા નથી. જો તમારા નામમાં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય તો આવા સુધારા માટે કોર્ટમાંથી એફિડેવિટ કરાવવાથી અને તેને બે સમાચારપત્રોમાં પ્રકાશિત કરાવવાથી કામ ચાલી જશે... પરંતુ સરકારી વિભાગોમાં નામ કે સરનેમ બદલવા (name change) માટે ગેઝેટ નોટિફિકેશન (gazette notification) જરૂરી છે.