• ઠગાઈની નવી રીત, કૂરિયર ફ્રૉડ

  તમારું કૂરિયર આવ્યું છે અને તેમાં કેટલીક શંકાસ્પદ વસ્તુઓ છે.. આવો કોઈ અજાણ્યા નંબરથી પોલીસકર્મીના નામે કૉલ આવે તો સાવધાન થઈ જજો. કારણ કે આ છે કૂરિયર ફ્રૉડ.. ફ્રૉડની આ નવી રીતથી કેવી રીતે બચશો? કઈ બાબતોને લઈને રહેશો સાવધાન?.. જાણવા જુઓ મની9નો આ રિપોર્ટ….

 • ઠગાઈની નવી રીત, કૂરિયર ફ્રૉડ

  તમારું કૂરિયર આવ્યું છે અને તેમાં કેટલીક શંકાસ્પદ વસ્તુઓ છે.. આવો કોઈ અજાણ્યા નંબરથી પોલીસકર્મીના નામે કૉલ આવે તો સાવધાન થઈ જજો. કારણ કે આ છે કૂરિયર ફ્રૉડ.. ફ્રૉડની આ નવી રીતથી કેવી રીતે બચશો? કઈ બાબતોને લઈને રહેશો સાવધાન?.. જાણવા જુઓ મની9નો આ રિપોર્ટ….

 • ઠગાઈની નવી રીત, કૂરિયર ફ્રૉડ

  તમારું કૂરિયર આવ્યું છે અને તેમાં કેટલીક શંકાસ્પદ વસ્તુઓ છે.. આવો કોઈ અજાણ્યા નંબરથી પોલીસકર્મીના નામે કૉલ આવે તો સાવધાન થઈ જજો. કારણ કે આ છે કૂરિયર ફ્રૉડ.. ફ્રૉડની આ નવી રીતથી કેવી રીતે બચશો? કઈ બાબતોને લઈને રહેશો સાવધાન?.. જાણવા જુઓ મની9નો આ રિપોર્ટ….

 • 2000થી વધુ પેમેન્ટ પર કોને આપવી પડશે ફી

  2 હજારથી વધુ પેમેન્ટ પર કોને આપવી પડશે ફી..હવે જાતે કમિશન નક્કી કરશે વીમા કંપનીઓ..1 એપ્રિલથી મોંધી થઇ જશે જરૂરી દવાઓ..બતાવીશું તમને સમાચારોના લંચ બોક્