• મેળવો જોખમ વગર FDથી વધુ રિટર્ન

  ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એટલે કે FD એ રોકાણનો લોકપ્રિય વિકલ્પ છે... વધુ વળતર માટે,, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના બદલે FDમાં પૈસા રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે... મોટી બેંકોની શૉર્ટથી મીડિયમ ટર્મ એટલે કે 1 થી 3 વર્ષની FD પર હાલમાં 6 થી 8 ટકા ઈન્ટરેસ્ટ રેટ મળે છે... પરંતુ કેટલીક પ્રાઈવેટ બેંકો એવી છે જે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર 8 ટકા સુધી વ્યાજ આપી રહી છે... એટલે કે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં ફિક્સ ડિપોઝીટ જેવું રિટર્ન...

 • મેળવો જોખમ વગર FDથી વધુ રિટર્ન

  ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એટલે કે FD એ રોકાણનો લોકપ્રિય વિકલ્પ છે... વધુ વળતર માટે,, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના બદલે FDમાં પૈસા રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે... મોટી બેંકોની શૉર્ટથી મીડિયમ ટર્મ એટલે કે 1 થી 3 વર્ષની FD પર હાલમાં 6 થી 8 ટકા ઈન્ટરેસ્ટ રેટ મળે છે... પરંતુ કેટલીક પ્રાઈવેટ બેંકો એવી છે જે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર 8 ટકા સુધી વ્યાજ આપી રહી છે... એટલે કે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં ફિક્સ ડિપોઝીટ જેવું રિટર્ન...

 • મેળવો જોખમ વગર FDથી વધુ રિટર્ન

  ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એટલે કે FD એ રોકાણનો લોકપ્રિય વિકલ્પ છે... વધુ વળતર માટે,, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના બદલે FDમાં પૈસા રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે... મોટી બેંકોની શૉર્ટથી મીડિયમ ટર્મ એટલે કે 1 થી 3 વર્ષની FD પર હાલમાં 6 થી 8 ટકા ઈન્ટરેસ્ટ રેટ મળે છે... પરંતુ કેટલીક પ્રાઈવેટ બેંકો એવી છે જે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર 8 ટકા સુધી વ્યાજ આપી રહી છે... એટલે કે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં ફિક્સ ડિપોઝીટ જેવું રિટર્ન...

 • બચત ખાતાથી આ રીતે થશે વધારે કમાણી!

  અત્યારે FD કરશો તો આગળ ઉંચા વ્યાજને લોક કરી શકશો. કારણ કે જે રેટ પર આજે FD કરીશું આખા ટેન્યોરમાં રેટ તે જ રહેશે. ભલે વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો જ કેમ ન થયો હોય

 • બચત ખાતાથી આ રીતે થશે વધારે કમાણી!

  અત્યારે FD કરશો તો આગળ ઉંચા વ્યાજને લોક કરી શકશો. કારણ કે જે રેટ પર આજે FD કરીશું આખા ટેન્યોરમાં રેટ તે જ રહેશે. ભલે વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો જ કેમ ન થયો હોય

 • બચત ખાતાથી આ રીતે થશે વધારે કમાણી!

  અત્યારે FD કરશો તો આગળ ઉંચા વ્યાજને લોક કરી શકશો. કારણ કે જે રેટ પર આજે FD કરીશું આખા ટેન્યોરમાં રેટ તે જ રહેશે. ભલે વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો જ કેમ ન થયો હોય