• સાતફેરા સાથે રોકાણનું પ્લાનિંગ

  લગ્ન પછી ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગ એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. તેથી ફ્લેક્સિબલ બનો. જ્યારે અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યારે પ્લાનને એડજસ્ટ કરો. અને સૌથી અગત્યની વાત એ કે નાણાકીય લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે પતિ-પત્ની બંનેએ એક ટીમ તરીકે કામ કરવું પડશે.

 • સાતફેરા સાથે રોકાણનું પ્લાનિંગ

  લગ્ન પછી ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગ એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. તેથી ફ્લેક્સિબલ બનો. જ્યારે અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યારે પ્લાનને એડજસ્ટ કરો. અને સૌથી અગત્યની વાત એ કે નાણાકીય લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે પતિ-પત્ની બંનેએ એક ટીમ તરીકે કામ કરવું પડશે.

 • સાતફેરા સાથે રોકાણનું પ્લાનિંગ

  લગ્ન પછી ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગ એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. તેથી ફ્લેક્સિબલ બનો. જ્યારે અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યારે પ્લાનને એડજસ્ટ કરો. અને સૌથી અગત્યની વાત એ કે નાણાકીય લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે પતિ-પત્ની બંનેએ એક ટીમ તરીકે કામ કરવું પડશે.

 • શું તમારો ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનર યોગ્ય છે?

  રોકાણમાં પણ આવું જ જોખમ હોય છે. જો તમે રોકાણની ગૂંચવણોને સમજી શકતા નથી, તો તમે અન્યની સલાહ પર વિશ્વાસ કરશો. ખોટી સલાહ તમારા પૈસા ડૂબાડશે અને પછી તમે વધુ રોકાણ કરતા અચકાશો.. એટલા માટે જ યોગ્ય ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનર પસંદ કરવું જરૂરી છે…કઈ એ બાબતો છે જે સારા ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનરમાં હોવી જોઈએ? ચાલો સમજીએ…

 • શું તમારો ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનર યોગ્ય છે?

  રોકાણમાં પણ આવું જ જોખમ હોય છે. જો તમે રોકાણની ગૂંચવણોને સમજી શકતા નથી, તો તમે અન્યની સલાહ પર વિશ્વાસ કરશો. ખોટી સલાહ તમારા પૈસા ડૂબાડશે અને પછી તમે વધુ રોકાણ કરતા અચકાશો.. એટલા માટે જ યોગ્ય ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનર પસંદ કરવું જરૂરી છે…કઈ એ બાબતો છે જે સારા ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનરમાં હોવી જોઈએ? ચાલો સમજીએ…

 • શું તમારો ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનર યોગ્ય છે?

  રોકાણમાં પણ આવું જ જોખમ હોય છે. જો તમે રોકાણની ગૂંચવણોને સમજી શકતા નથી, તો તમે અન્યની સલાહ પર વિશ્વાસ કરશો. ખોટી સલાહ તમારા પૈસા ડૂબાડશે અને પછી તમે વધુ રોકાણ કરતા અચકાશો.. એટલા માટે જ યોગ્ય ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનર પસંદ કરવું જરૂરી છે…કઈ એ બાબતો છે જે સારા ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનરમાં હોવી જોઈએ? ચાલો સમજીએ…

 • પહેલી કમાણી, પહેલી બચત

  અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને પહેલીવાર નોકરી શરૂ કરનારા મોટાભાગના યંગસ્ટર્સની કમાણી હરવા-ફરવા, ગેઝેટ ખરીદવા, બહારનું ખાવા-પીવા જેવા શોખ પૂરા કરવા અને કેટલાક કિસ્સામાં એજ્યુકેશન લોન ચુકવવામાં જતી રહે છે.

 • આ રીતે કરો ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગ?

  અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને પહેલીવાર નોકરી શરૂ કરનારા મોટાભાગના યંગસ્ટર્સની કમાણી હરવા-ફરવા, ગેઝેટ ખરીદવા, બહારનું ખાવા-પીવા જેવા શોખ પૂરા કરવા અને કેટલાક કિસ્સામાં એજ્યુકેશન લોન ચુકવવામાં જતી રહે છે.

 • આ રીતે કરો ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગ?

  અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને પહેલીવાર નોકરી શરૂ કરનારા મોટાભાગના યંગસ્ટર્સની કમાણી હરવા-ફરવા, ગેઝેટ ખરીદવા, બહારનું ખાવા-પીવા જેવા શોખ પૂરા કરવા અને કેટલાક કિસ્સામાં એજ્યુકેશન લોન ચુકવવામાં જતી રહે છે.

 • આ રીતે કરો ફાઇનાન્સિયલ પ્લાનિંગ?

  અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને પહેલીવાર નોકરી શરૂ કરનારા મોટાભાગના યંગસ્ટર્સની કમાણી હરવા-ફરવા, ગેઝેટ ખરીદવા, બહારનું ખાવા-પીવા જેવા શોખ પૂરા કરવા અને કેટલાક કિસ્સામાં એજ્યુકેશન લોન ચુકવવામાં જતી રહે છે.