• બચત ઘટીને થઇ 50 વર્ષમાં સૌથી ઓછી

    શું સોશિયલ મીડિયા Xના અનવેરિફાઇડ યૂઝર્સે પણ આપવી પડશે ફી, પરિવારોની ઘરેલુ બચત ઘટીને થઇ 50 વર્ષમાં સૌથી ઓછી? ઓઇસીડી રિપોર્ટે ભારતના વિકાસદરને લઇને શું કર્યા નવા ખુલાસા?

  • બચત ઘટીને થઇ 50 વર્ષમાં સૌથી ઓછી

    શું સોશિયલ મીડિયા Xના અનવેરિફાઇડ યૂઝર્સે પણ આપવી પડશે ફી, પરિવારોની ઘરેલુ બચત ઘટીને થઇ 50 વર્ષમાં સૌથી ઓછી? ઓઇસીડી રિપોર્ટે ભારતના વિકાસદરને લઇને શું કર્યા નવા ખુલાસા?