• ઈનકમ ટેક્સની નોટિસ આવે તો શું કરવું?

  નાણામંત્રીએ તાજેતરમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સરકારે 1 લાખથી વધુ નોટિસ મોકલી છે... આ નોટિસ એવા કરદાતાઓને મળી છે,, જેમણે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઈલ કર્યું નથી... અથવા રિટર્નમાં ઓછી આવક દર્શાવી છે.. જો તમને પણ જાણે- અજાણ્યે થયેલી કોઈ ભૂલના કારણે ઈનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી નોટિસ મોકલવામાં આવી છે તો જાણો કઈ નોટિસ કયા કારણથી આવે છે? અને જો આવી કોઈ નોટિસ આવે તો તમારે શું કરવું ?

 • ઈનકમ ટેક્સની નોટિસ આવે તો શું કરવું?

  નાણામંત્રીએ તાજેતરમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સરકારે 1 લાખથી વધુ નોટિસ મોકલી છે... આ નોટિસ એવા કરદાતાઓને મળી છે,, જેમણે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઈલ કર્યું નથી... અથવા રિટર્નમાં ઓછી આવક દર્શાવી છે.. જો તમને પણ જાણે- અજાણ્યે થયેલી કોઈ ભૂલના કારણે ઈનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી નોટિસ મોકલવામાં આવી છે તો જાણો કઈ નોટિસ કયા કારણથી આવે છે? અને જો આવી કોઈ નોટિસ આવે તો તમારે શું કરવું ?

 • ઈનકમ ટેક્સની નોટિસ આવે તો શું કરવું?

  નાણામંત્રીએ તાજેતરમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સરકારે 1 લાખથી વધુ નોટિસ મોકલી છે... આ નોટિસ એવા કરદાતાઓને મળી છે,, જેમણે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઈલ કર્યું નથી... અથવા રિટર્નમાં ઓછી આવક દર્શાવી છે.. જો તમને પણ જાણે- અજાણ્યે થયેલી કોઈ ભૂલના કારણે ઈનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી નોટિસ મોકલવામાં આવી છે તો જાણો કઈ નોટિસ કયા કારણથી આવે છે? અને જો આવી કોઈ નોટિસ આવે તો તમારે શું કરવું ?

 • શું તમે જાણો છો સોનાનો આ ફાયદો?

  ગોલ્ડ લોન એક સિક્યોર્ડ લોન છે. સિક્યૉર્ડ લોન હોવાના કારણે બેંક સરળતાથી લોન આપી દે છે. કેમ કે સોનાને ગિરો મુક્યું હોવાથી તેમને લોન ડૂબવાનું જોખમ ઓછું હોય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગોલ્ડ લોનની ડિમાંડ ઘણી વધી છે,, આવો સમજીએ કેમ?

 • શું તમે જાણો છો સોનાનો આ ફાયદો?

  ગોલ્ડ લોન એક સિક્યોર્ડ લોન છે. સિક્યૉર્ડ લોન હોવાના કારણે બેંક સરળતાથી લોન આપી દે છે. કેમ કે સોનાને ગિરો મુક્યું હોવાથી તેમને લોન ડૂબવાનું જોખમ ઓછું હોય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગોલ્ડ લોનની ડિમાંડ ઘણી વધી છે,, આવો સમજીએ કેમ?

 • શું તમે જાણો છો સોનાનો આ ફાયદો?

  ગોલ્ડ લોન એક સિક્યોર્ડ લોન છે. સિક્યૉર્ડ લોન હોવાના કારણે બેંક સરળતાથી લોન આપી દે છે. કેમ કે સોનાને ગિરો મુક્યું હોવાથી તેમને લોન ડૂબવાનું જોખમ ઓછું હોય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગોલ્ડ લોનની ડિમાંડ ઘણી વધી છે,, આવો સમજીએ કેમ?