• કેટલા સુરક્ષિત છે 'Healthy Food'?

  ક્યારેક હાર્ટ માટે સારા હોવાના દાવા સાથે ડાર્ક ચોકલેટ વેચવામાં આવે છે તે ક્યારેક કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં ફાયદાકારક ગણાવીને સોયા મિલ્ક વેચવામાં આવે છે. પરંતુ જે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે શું તે જ ખરેખર વેચવામાં આવી રહ્યું છે? જુઓ આ વીડિયો

 • કેટલા સુરક્ષિત છે 'Healthy Food'?

  ક્યારેક હાર્ટ માટે સારા હોવાના દાવા સાથે ડાર્ક ચોકલેટ વેચવામાં આવે છે તે ક્યારેક કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં ફાયદાકારક ગણાવીને સોયા મિલ્ક વેચવામાં આવે છે. પરંતુ જે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે શું તે જ ખરેખર વેચવામાં આવી રહ્યું છે? જુઓ આ વીડિયો

 • કેટલા સુરક્ષિત છે 'Healthy Food'?

  ક્યારેક હાર્ટ માટે સારા હોવાના દાવા સાથે ડાર્ક ચોકલેટ વેચવામાં આવે છે તે ક્યારેક કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં ફાયદાકારક ગણાવીને સોયા મિલ્ક વેચવામાં આવે છે. પરંતુ જે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે શું તે જ ખરેખર વેચવામાં આવી રહ્યું છે? જુઓ આ વીડિયો

 • કેટલા સુરક્ષિત છે 'Healthy Food'?

  ક્યારેક હાર્ટ માટે સારા હોવાના દાવા સાથે ડાર્ક ચોકલેટ વેચવામાં આવે છે તે ક્યારેક કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં ફાયદાકારક ગણાવીને સોયા મિલ્ક વેચવામાં આવે છે. પરંતુ જે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે શું તે જ ખરેખર વેચવામાં આવી રહ્યું છે? જુઓ આ વીડિયો