• ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણ ખરીદતા પહેલાં આ જાણી લો

  કંપની પોતાની ફ્રી સર્વિસ માત્ર વોરન્ટી પિરિયડમાં જ આપે છે. વોરન્ટી પિરિયડ પૂરો થયા બાદ તમારે AMC કરાવવો પડે છે. જો તમે કોઇ ઇલેક્ટ્રોનિક એપ્લાયન્સ સ્ટોર અથવા કોઇ ઇ-કોમર્સ સાઇટ પરથી AC ખરીદ્યું છે તો તે સ્ટોર અથવા સાઇટ તેની કોઇ જવાબદારી નહીં લે. તે જવાબદારી AC કંપની પર નાંખવામાં આવશે. ધારો કે ACમાં કોઇ તકલીફ થાય છે તો તેના માટે તમારે સીધો કંપનીનો સંપર્ક કરવો પડશે.

 • ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણ ખરીદતા પહેલાં આ જાણી લો

  કંપની પોતાની ફ્રી સર્વિસ માત્ર વોરન્ટી પિરિયડમાં જ આપે છે. વોરન્ટી પિરિયડ પૂરો થયા બાદ તમારે AMC કરાવવો પડે છે. જો તમે કોઇ ઇલેક્ટ્રોનિક એપ્લાયન્સ સ્ટોર અથવા કોઇ ઇ-કોમર્સ સાઇટ પરથી AC ખરીદ્યું છે તો તે સ્ટોર અથવા સાઇટ તેની કોઇ જવાબદારી નહીં લે. તે જવાબદારી AC કંપની પર નાંખવામાં આવશે. ધારો કે ACમાં કોઇ તકલીફ થાય છે તો તેના માટે તમારે સીધો કંપનીનો સંપર્ક કરવો પડશે.

 • ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણ ખરીદતા પહેલાં આ જાણી લો

  કંપની પોતાની ફ્રી સર્વિસ માત્ર વોરન્ટી પિરિયડમાં જ આપે છે. વોરન્ટી પિરિયડ પૂરો થયા બાદ તમારે AMC કરાવવો પડે છે. જો તમે કોઇ ઇલેક્ટ્રોનિક એપ્લાયન્સ સ્ટોર અથવા કોઇ ઇ-કોમર્સ સાઇટ પરથી AC ખરીદ્યું છે તો તે સ્ટોર અથવા સાઇટ તેની કોઇ જવાબદારી નહીં લે. તે જવાબદારી AC કંપની પર નાંખવામાં આવશે. ધારો કે ACમાં કોઇ તકલીફ થાય છે તો તેના માટે તમારે સીધો કંપનીનો સંપર્ક કરવો પડશે.

 • આવી રીતે કરો સ્માર્ટ શોપિંગ

  કોઈ પણ હોમ એપ્લાયન્સિસ ખરીદતી વખતે ઘમી બધી બાબતો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.જેમાં તેના ફીચર્સ, તેનું રેટીંગ, વૉરંટી અને સર્વિસ ઉપરાંત તેની કિંમત. આ તમામ બાબતેની ચકાસણી કર્યા બાદ કરવું જોઈએ સ્માર્ટ શોપિંગ.

 • આવી રીતે કરો સ્માર્ટ શોપિંગ

  કોઈ પણ હોમ એપ્લાયન્સિસ ખરીદતી વખતે ઘમી બધી બાબતો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.જેમાં તેના ફીચર્સ, તેનું રેટીંગ, વૉરંટી અને સર્વિસ ઉપરાંત તેની કિંમત. આ તમામ બાબતેની ચકાસણી કર્યા બાદ કરવું જોઈએ સ્માર્ટ શોપિંગ.

 • આવી રીતે કરો સ્માર્ટ શોપિંગ

  કોઈ પણ હોમ એપ્લાયન્સિસ ખરીદતી વખતે ઘમી બધી બાબતો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.જેમાં તેના ફીચર્સ, તેનું રેટીંગ, વૉરંટી અને સર્વિસ ઉપરાંત તેની કિંમત. આ તમામ બાબતેની ચકાસણી કર્યા બાદ કરવું જોઈએ સ્માર્ટ શોપિંગ.