• સાવધાન,,રિફંડ માટે આ લિંક ના કરતા ક્લિક

    જો તમને ઈનકમ ટેક્સ રિફંડના નામે કોઈ SMS અથવા ઈમેલ મારફતે કોઈ લિંક મોકલવામાં આવી છે તો તેના પર ક્લિક કરતા પહેલા થઈ જાવ સાવધાન.. કારણ કે ઈનકમ ટેક્સ રિફંડના નામે ઘણા લોકો સાથે છેતરપિંડી થઈ ચૂકી છે. આ છેતરપિંડી કેવી રીતે થઈ રહી છે? તમે આ છેતરપિંડીથી કેવી રીતે બચી શકો છો? જાણો આ રિપોર્ટમાં..

  • સાવધાન,,રિફંડ માટે આ લિંક ના કરતા ક્લિક

    જો તમને ઈનકમ ટેક્સ રિફંડના નામે કોઈ SMS અથવા ઈમેલ મારફતે કોઈ લિંક મોકલવામાં આવી છે તો તેના પર ક્લિક કરતા પહેલા થઈ જાવ સાવધાન.. કારણ કે ઈનકમ ટેક્સ રિફંડના નામે ઘણા લોકો સાથે છેતરપિંડી થઈ ચૂકી છે. આ છેતરપિંડી કેવી રીતે થઈ રહી છે? તમે આ છેતરપિંડીથી કેવી રીતે બચી શકો છો? જાણો આ રિપોર્ટમાં..

  • સાવધાન,,રિફંડ માટે આ લિંક ના કરતા ક્લિક

    જો તમને ઈનકમ ટેક્સ રિફંડના નામે કોઈ SMS અથવા ઈમેલ મારફતે કોઈ લિંક મોકલવામાં આવી છે તો તેના પર ક્લિક કરતા પહેલા થઈ જાવ સાવધાન.. કારણ કે ઈનકમ ટેક્સ રિફંડના નામે ઘણા લોકો સાથે છેતરપિંડી થઈ ચૂકી છે. આ છેતરપિંડી કેવી રીતે થઈ રહી છે? તમે આ છેતરપિંડીથી કેવી રીતે બચી શકો છો? જાણો આ રિપોર્ટમાં..