• ચીનના છોતરા ઉખડી જશે

    જનરલ ઈલેક્ટ્રીક (GE) ભારતીય લશ્કરી વિમાનોને શક્તિ આપવા માટે જેટ એન્જિન બનાવવા માટે તૈયાર છે. બાઇડેન વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ કરાર પર હસ્તાક્ષર અને જાહેરાત કરવામાં આવશે.