• સંગઠિત સેક્ટરમાં મહિલાઓની સંખ્યા વધી

  સંગઠિત સેક્ટરમાં મહિલાઓની સંખ્યા વધી છે. સરકારના તાજા આંકડા પ્રમાણે, 2018-19માં 13 લાખ મહિલા EPFOમાં જોડાઈ હતી, જેની તુલનાએ 2022-23માં 28 લાખથી પણ વધારે મહિલાનો ઉમેરો થયો હતો.

 • ગિગ વર્કર માટે આવશે કાયદો, પણ થશે ફાયદો?

  રાજસ્થાન સરકારે ગિગ વર્કર્સ માટે તાજેતરમાં એક કાયદાને મંજૂરી આપી છે. પરંતુ ગિગ વર્કર્સ કોણ હોય છે? તેમની શું ઈચ્છા છે? અત્યારે તેમની સ્થિતિ કેવી છે? અને રાજસ્થાન સરકારના કાયદામાં તેમના માટે શું છે?

 • ગિગ વર્કર માટે આવશે કાયદો, પણ થશે ફાયદો?

  રાજસ્થાન સરકારે ગિગ વર્કર્સ માટે તાજેતરમાં એક કાયદાને મંજૂરી આપી છે. પરંતુ ગિગ વર્કર્સ કોણ હોય છે? તેમની શું ઈચ્છા છે? અત્યારે તેમની સ્થિતિ કેવી છે? અને રાજસ્થાન સરકારના કાયદામાં તેમના માટે શું છે?

 • ગિગ વર્કર માટે આવશે કાયદો, પણ થશે ફાયદો?

  રાજસ્થાન સરકારે ગિગ વર્કર્સ માટે તાજેતરમાં એક કાયદાને મંજૂરી આપી છે. પરંતુ ગિગ વર્કર્સ કોણ હોય છે? તેમની શું ઈચ્છા છે? અત્યારે તેમની સ્થિતિ કેવી છે? અને રાજસ્થાન સરકારના કાયદામાં તેમના માટે શું છે?