• એપ્સના ચાર્જિસથી કેવી રીતે બચશો?

    ક્વિક કોમર્સ એપ્સ જ્યારે નવી નવી બજારમાં આવી ત્યારે તો તેની પર મોટાપાયે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવતું હતું પરંતુ એક ચોક્કસ સમય બાદ જ્યારે તમે તેની પર હદથી વધુ નિર્ભર થઇ ગયા ત્યારે તેની પર અનેક ચાર્જિસ લાગવા લાગ્યા.

  • એપ્સના ચાર્જિસથી કેવી રીતે બચશો?

    ક્વિક કોમર્સ એપ્સ જ્યારે નવી નવી બજારમાં આવી ત્યારે તો તેની પર મોટાપાયે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવતું હતું પરંતુ એક ચોક્કસ સમય બાદ જ્યારે તમે તેની પર હદથી વધુ નિર્ભર થઇ ગયા ત્યારે તેની પર અનેક ચાર્જિસ લાગવા લાગ્યા.

  • એપ્સના ચાર્જિસથી કેવી રીતે બચશો?

    ક્વિક કોમર્સ એપ્સ જ્યારે નવી નવી બજારમાં આવી ત્યારે તો તેની પર મોટાપાયે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવતું હતું પરંતુ એક ચોક્કસ સમય બાદ જ્યારે તમે તેની પર હદથી વધુ નિર્ભર થઇ ગયા ત્યારે તેની પર અનેક ચાર્જિસ લાગવા લાગ્યા.