• નો-કોસ્ટ EMI ખરેખર નો-કોસ્ટ હોય છે?

    નો-કોસ્ટ EMIની સુવિધા એકતરફ બેંકો અને રિટેલર્સ માટે ફાયદાકારક છે, તો બીજી બાજુ ગ્રાહકો માટે ફાયદાની સાથે-સાથે નુકસાનનો સોદો પણ છે. ગ્રાહક માટે ફાયદો એ છે કે જો તેની પાસે લંપસમ રકમ ન હોય તો તે હપ્તામાં મોંઘી ચીજવસ્તુઓ ખરીદી શકે છે.

  • નો-કોસ્ટ EMI ખરેખર નો-કોસ્ટ હોય છે?

    નો-કોસ્ટ EMIની સુવિધા એકતરફ બેંકો અને રિટેલર્સ માટે ફાયદાકારક છે, તો બીજી બાજુ ગ્રાહકો માટે ફાયદાની સાથે-સાથે નુકસાનનો સોદો પણ છે. ગ્રાહક માટે ફાયદો એ છે કે જો તેની પાસે લંપસમ રકમ ન હોય તો તે હપ્તામાં મોંઘી ચીજવસ્તુઓ ખરીદી શકે છે.

  • નો-કોસ્ટ EMI ખરેખર નો-કોસ્ટ હોય છે?

    નો-કોસ્ટ EMIની સુવિધા એકતરફ બેંકો અને રિટેલર્સ માટે ફાયદાકારક છે, તો બીજી બાજુ ગ્રાહકો માટે ફાયદાની સાથે-સાથે નુકસાનનો સોદો પણ છે. ગ્રાહક માટે ફાયદો એ છે કે જો તેની પાસે લંપસમ રકમ ન હોય તો તે હપ્તામાં મોંઘી ચીજવસ્તુઓ ખરીદી શકે છે.