• શેરબજારની તેજીમાં IPOમાં શું કરવું?

    ભારતીય બજાર (stock market) એક વખત ફુલ ગુલાબી તેજી (boom)માં છે. રોકાણકારો (investors) ફરી એક વખત પૈસા રોકવા આતુર થઇ રહ્યાં છે. તેવામાં તે સવાલ થાય છે કે તમારે અત્યારના યુફોરિયા કે ચમકદમકથી અંજાવવું જોઇએ કે સાવચેત રહેવું જોઇએ. IPOમાં રોકાણ (investment) કરવા માટે તમારે કઇ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ

  • શેરબજારની તેજીમાં IPOમાં શું કરવું?

    ભારતીય બજાર (stock market) એક વખત ફુલ ગુલાબી તેજી (boom)માં છે. રોકાણકારો (investors) ફરી એક વખત પૈસા રોકવા આતુર થઇ રહ્યાં છે. તેવામાં તે સવાલ થાય છે કે તમારે અત્યારના યુફોરિયા કે ચમકદમકથી અંજાવવું જોઇએ કે સાવચેત રહેવું જોઇએ. IPOમાં રોકાણ (investment) કરવા માટે તમારે કઇ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ

  • શેરબજારની તેજીમાં IPOમાં શું કરવું?

    ભારતીય બજાર (stock market) એક વખત ફુલ ગુલાબી તેજી (boom)માં છે. રોકાણકારો (investors) ફરી એક વખત પૈસા રોકવા આતુર થઇ રહ્યાં છે. તેવામાં તે સવાલ થાય છે કે તમારે અત્યારના યુફોરિયા કે ચમકદમકથી અંજાવવું જોઇએ કે સાવચેત રહેવું જોઇએ. IPOમાં રોકાણ (investment) કરવા માટે તમારે કઇ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ