• આ મેમો નથી, ઠગાઇ છે

    અસલી ચલણના મેસેજમાં ગાડીનો એન્જિન નંબર, ચેસિઝ નંબર, વ્હીકલ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર એટલે કે VIN અને બીજા જાણકારી સામેલ હોય છે. જો તમને આવેલા મેમોના મેસેજમાં આ બધી માહિતી ન હોય તો સમજી લો કે તે નકલી છે.

  • આ મેમો નથી, ઠગાઇ છે

    અસલી ચલણના મેસેજમાં ગાડીનો એન્જિન નંબર, ચેસિઝ નંબર, વ્હીકલ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર એટલે કે VIN અને બીજા જાણકારી સામેલ હોય છે. જો તમને આવેલા મેમોના મેસેજમાં આ બધી માહિતી ન હોય તો સમજી લો કે તે નકલી છે.

  • આ મેમો નથી, ઠગાઇ છે

    અસલી ચલણના મેસેજમાં ગાડીનો એન્જિન નંબર, ચેસિઝ નંબર, વ્હીકલ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર એટલે કે VIN અને બીજા જાણકારી સામેલ હોય છે. જો તમને આવેલા મેમોના મેસેજમાં આ બધી માહિતી ન હોય તો સમજી લો કે તે નકલી છે.