• ફસાવશે WORK FROM HOMEની ઑફર!

  કોરોના બાદ ઘણી જગ્યાએ વર્ક ફ્રૉમ હોમનું ચલણ વધ્યું છે. અને આ જ તકનો લાભ ઉઠાવી કેટલાક લોકો વર્ક ફ્રૉમ હોમની જાળ પાથરી લોકોની મહેનતની કમાણી ચાઉં કરી જાય છે. લોભામણી લાલચો સાથે વર્ક ફ્રૉમ હોમની ઑફર કરે છે અને પછી અલગ અલગ બહાના હેઠળ રુપિયા પડાવે છે. આવા જ ફ્રૉડથી જો તમે બચવા માંગો છો તો જુઓ મની9નો આ રિપોર્ટ….

 • ફસાવશે WORK FROM HOMEની ઑફર!

  કોરોના બાદ ઘણી જગ્યાએ વર્ક ફ્રૉમ હોમનું ચલણ વધ્યું છે. અને આ જ તકનો લાભ ઉઠાવી કેટલાક લોકો વર્ક ફ્રૉમ હોમની જાળ પાથરી લોકોની મહેનતની કમાણી ચાઉં કરી જાય છે. લોભામણી લાલચો સાથે વર્ક ફ્રૉમ હોમની ઑફર કરે છે અને પછી અલગ અલગ બહાના હેઠળ રુપિયા પડાવે છે. આવા જ ફ્રૉડથી જો તમે બચવા માંગો છો તો જુઓ મની9નો આ રિપોર્ટ….

 • ફસાવશે WORK FROM HOMEની ઑફર!

  કોરોના બાદ ઘણી જગ્યાએ વર્ક ફ્રૉમ હોમનું ચલણ વધ્યું છે. અને આ જ તકનો લાભ ઉઠાવી કેટલાક લોકો વર્ક ફ્રૉમ હોમની જાળ પાથરી લોકોની મહેનતની કમાણી ચાઉં કરી જાય છે. લોભામણી લાલચો સાથે વર્ક ફ્રૉમ હોમની ઑફર કરે છે અને પછી અલગ અલગ બહાના હેઠળ રુપિયા પડાવે છે. આવા જ ફ્રૉડથી જો તમે બચવા માંગો છો તો જુઓ મની9નો આ રિપોર્ટ….

 • તમને લૂંટી લેશે આ કૉલ

  ઠગબાજો હવે વ્હૉટ્સઅપ પર ઑડિયો કે વીડિયો કૉલ કરી પાથરી રહ્યા છે ઠગાઈની જાળ. જો તમે અજાણ્યા નંબર પરથી આવેલો કૉલ રીસિવ કર્યો તો થઈ જશો બરબાદ. કેવી હોય છે ઠગાઈની આ જાળ. તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ. જુઓ આ રીપોર્ટમાં..

 • તમને લૂંટી લેશે આ કૉલ

  ઠગબાજો હવે વ્હૉટ્સઅપ પર ઑડિયો કે વીડિયો કૉલ કરી પાથરી રહ્યા છે ઠગાઈની જાળ. જો તમે અજાણ્યા નંબર પરથી આવેલો કૉલ રીસિવ કર્યો તો થઈ જશો બરબાદ. કેવી હોય છે ઠગાઈની આ જાળ. તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ. જુઓ આ રીપોર્ટમાં..

 • તમને લૂંટી લેશે આ કૉલ

  ઠગબાજો હવે વ્હૉટ્સઅપ પર ઑડિયો કે વીડિયો કૉલ કરી પાથરી રહ્યા છે ઠગાઈની જાળ. જો તમે અજાણ્યા નંબર પરથી આવેલો કૉલ રીસિવ કર્યો તો થઈ જશો બરબાદ. કેવી હોય છે ઠગાઈની આ જાળ. તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ. જુઓ આ રીપોર્ટમાં..